Cookie tájékoztató

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Társaságunk Felhasználási Feltételeinek (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse az International Medical Communications Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által üzemeltetett http://intmedcom.org/ (a továbbiakban: Webportál, Weblap, Weboldal, vagy Honlap) és a Társaság közösségi média felületein (pl.: Facebook) létrehozott felületek, illetve Társaságunk információs társadalommal összefüggő bármely szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit. A Szabályzatban megjelenő közkeletű fogalmakat (pl.: link, website, weboldal, honlap, e-mail stb.) nem definiáljuk, mivel ezek a magyar nyelv szerves részei mely kifejezések jelentésének ismerete az internet használatához szükségesek.

A Felhasználó: Felhasználónak minősül a Honlap látogatója, továbbá mindenki, aki a Honlap vagy a Szolgáltatás bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. A feltételek a Honlaphoz tartozó összes internetes felületre (a Társaság közösségi média felületeire is) érvényesek, ezekbe beleértendők a Weblap esetleges függelékei és szatellit- vagy függelékoldalai, a Weblaphoz esetlegesen kapcsolódó mobiltelefonos alkalmazás (a továbbiakban: App) is amennyiben nem rendelkezik külön felhasználási feltételekkel.

Társaságunk bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról röviden a nyitó oldalon tájékoztatjuk Felhasználóinkat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: Adatvédelmi Tájékoztató), valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI

A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a Szolgáltató működéséről, tevékenységeiről. Társaságunk nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül a Felhasználók által esetlegesen hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Honlapunkon közzétételre kerülhetnek különböző cikkek, interjúk, valamint termékeket és/vagy szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom). A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék/szolgáltatás jellegéhez igazodóan a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos, tényszerű, releváns információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek) útján. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni.

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN LEHETSÉGES JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. A Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Társaságunkat illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. Amennyiben bárki a Weboldalon a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a forrás megjelölésével teheti meg.


A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

FELELŐSSÉG

Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett kártékony/romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, hacker tevékenységek).

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a Weboldal üzemeltetője tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen túl az Társaságunk az általa linkelt oldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltatás használatáért az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Lehetséges, hogy a Honlapon különböző egészségügyi információk találhatóak, melyek függetlenül a formájuktól – cikkek, linkek, reklámok stb – nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. A Felhasználó vagy más egészségügyi kérdésekben mindig konzultáljon orvossal, a sürgős esetekben azonnal vegye fel a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel.

Nem kizárható, hogy a Weblapon közzétett valamely tartalom nem érvényes más országokban, ahogyan az sem, hogy egyes helyeken tiltják a tartalom felhasználását, illetve az elolvasását, vagy az adott terápia, kezelés, stb. az adott országban nem engedélyezett. A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amikor valamely Felhasználó olyan helyről éri el Weblapot, és úgy használja fel a nálunk talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi jogszabályok tiltják.

A Weblap oldalain tilos minden olyan magatartás, amely ellenkezik a hatályos magyar vagy uniós jogszabályokkal. A Szolgáltató jogosult a portál és a felhasználók tevékenységének figyelemmel kísérésére és szükség esetén a jogsértő, vagy nem odaillő tevékenység (bejegyzés, hozzászólás, stb.) törlésére. Súlyos jogszabálysértés észlelése esetén a Szolgáltató a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot vagy bíróságot megkeresi és az érintett felhasználó ismert adatait jogosult a hatóság részére átadni. Ezzel összefüggésben a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy oldalait minden olyan személy számára elérhetetlenné tegye, aki a leírtakkal össze nem egyeztethető módon jár el. A Szolgáltató jogosult az üzleti érdekeit sértő, illetve a leírtakkal összeegyeztethetetlen információt, adatot előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani oldalairól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalai látogatásából eredő káresetre vonatkozóan.

SZERZŐI JOGOK

A Honlapon található tartalom a Társaságunk szellemi tulajdona, így teljes egészében, az esetleges reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll. Fenntartunk minden, a Weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weblap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a Felhasználó mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Weblap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. Tilos a Weblapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni. Tilos előzetes írásbeli engedélyünk nélkül a Honlap bármely tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető-, polgári vagy más jogi következményeket vonhat maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A Weblaptól értesüléseket átvenni csak a Weblapra való pontos hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a lapra utaló egyértelmű és pontos hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A honlapunkon esetlegesen felhasznált hírek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni, vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Társaságunk mindenkor pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.